Informácie o politikách pri nakladaní s majetkom

Spoločnosť NN Tatry-Sympatia, DDS zverejňuje v súlade s paragrafom 34 a zákona o DDS účastníkom a poberateľom dávok nasledujúce informácie:

Politika hlasovacích práv

účinné od 1. 5. 2017

Politika vykonávania pokynov a povinností osôb vykonávajúcich investičnú činnosť

Politika vykonavania, alokacie a zadavania pokynov

platná od 25. 2. 2020

Politika vykonávania pokynov pri činnostiach zverených spoločnosti ING Investment management, a.s.

platná od 1.1.2015 do 31.3.2015