Výhody doplnkového dôchodkového sporenia () Pridať do obľúbených

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia

 • Súkromné sporenie je predmetom dedenia
 • Možný príspevok zamestnávateľa
 • Fondy podľa vlastného výberu

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje III. pilier sociálneho zabezpečenia na Slovensku, založený na báze dobrovoľnosti. Jeho hlavným cieľom je umožniť tým, ktorí sa ho zúčastnia, zvýšený dôchodok, a to najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa.

Sporenie v III. pilieri poskytuje doplnkový príjem v starobe, v invalidite, ako aj v dôsledku skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3 alebo 4 kategórie alebo je zamestnancom, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch alebo je hudobným umelcom, vykonávajúcim profesiu hráča na dychový nástroj.

Princíp doplnkového dôchodkového sporenia je založený na zhromažďovaní finančných prostriedkov formou príspevkov účastníka a zamestnávateľa a hospodárení s týmito príspevkami. Následne po splnení stanovených podmienok a na základe žiadosti účastníka bude vyplácaná niektorá z dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

Uzavrieť on-line

 

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia

 • Príspevok zamestnávateľa, môžete získať prostredníctvom zamestnávateľskej zmluvy Vášho zamestnávateľa s našou spoločnosťou. Zároveň Váš zamestnávateľ môže využiť sporenie v III. pilieri ako jeden zo zaujímavých benefitov pre svojich zamestnancov.
 • Príspevok zamestnávateľa je daňovým výdavkom až do výšky 6% ročne zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca.
 • Pre zamestnanca prináša príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vyšší efekt ako zvýšenie mzdy, nakoľko príspevok na III. pilier podlieha iba odvodom do zdravotnej poisťovne.
 • Minimálna výška mesačného príspevku účastníka nie je stanovená ale výšku príspevku je možné kedykoľvek počas roka meniť, rovnako, ako aj frekvenciu platenia.
 • Výber sporenia podľa vlastného uváženia v jednom alebo súčasne vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch v NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.,
  V prípade sporenia vo viacerých príspevkových fondoch naraz, je pomer rozdelenia majetku a pomer rozdelenia príspevkov ľubovoľný.
  Zmena v pomere rozloženia majetku a príspevkov je možná kedykoľvek a bezplatne.
 • Prestup medzi jednotlivými príspevkovými fondmi kedykoľvek počas roka bezplatne. Bližšie informácie o jednotlivých príspevkových fondoch sa dočítate tu.
 • Ročné výpisy zasielané v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo sprístupnené  na servisnom portáli WebKlient.
  (Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom o DDS. Výpis v listinnej podobe je zaslaný výlučne na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky prijatú po 31. 12. 2018.
 • V prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám, ktoré si účastník alebo poberateľ dávky určil v účastníckej zmluve.

História oznamov

Oznamy zverejnené v roku 2014

Zmena štatútov a vytvorenie Kľúčových informácií, ktoré v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nahrádzajú Informačné prospekty.

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 20.12.2014 sú účinné:

 • nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Zároveň nadobudnú účinnosť
 • kľúčové informácie všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, ktoré nahrádzajú súčasné Informačné prospekty NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch pre účely správy daní, ktorá zahŕňa úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní a oznamovaní informácií príslušným orgánom o finančných účtoch:

a) rezidentov členských štátov Európskej únie a rezidentov zmluvných štátov Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach,

b) určených amerických osôb a neamerických subjektov, ktorých ovládajúcou osobou je určená americká osoba v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA* vrátane jej príloh.

* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov.
V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií je spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.  poisťovňa, a.s. povinná vykonávať vo vzťahu ku klientom povinnú starostlivosť, ktorá zahŕňa revíziu, identifikáciu a reportovanie vybraných účastníckych zmlúv na účely FATCA a plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona. 

Vyššie uvedené údaje majú len informatívny charakter. Spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií na zdanenie odporúča kontaktovať daňového poradcu.

Zmena štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 23.4.2014 bude v platnosti nové znenie štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Oznamy zverejnené v roku 2013

Oznámenie o zmene výšky odplát NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.1.2014 sú v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížené odplaty nasledovne:

 • odplata za správu Rastového príspevkového d.d.f. a Vyváženého príspevkového d.d.f  NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. je vo výške1,80% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku príspevkového fondu. Odplata za správu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. je naďalej vo výške 0,096% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku príspevkového fondu.
 • odplata za zhodnotenie majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch sa určuje podľa vzorca uvedeného v zákone, koeficient pre určenie odplaty je vo výške 0,10. V Dôchodkovom výplatnom d.d.f., sa odplata za zhodnotenie majetku neuplatňuje.
 • odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vo výške 5% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy neuplynul 1 rok.

Zverejnenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2014 bude v platnosti nové znenie Všeobecných obchodných podmienok NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., (ďalej len "VOP"), ktoré upravujú všetky vzťahy medzi spoločnosťou a klientom. Aktuálne znenie VOP nájdete tu.

Zmena štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 15.8.2013 bude v platnosti nové znenie štatútu a informačného prospektu Konzervatívneho príspevkového d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Váš dôchodkový účet je už on-line

Chcete nielen sporiť na jeseň svojho života, ale aj šetriť svoj čas? V tom prípade určite privítate možnosť ovládať svoj dôchodkový účet on-line, z pohodlia svojho domova, kancelárie či kaviarne, skrátka odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Kvôli zmene kontaktných údajov už nemusíte bežať na poštu a potom čakať celé dni na vybavenie požiadavky. Cez NN Servisný portál máte od 22. apríla 2013 prehľad o aktuálnom stave Vášho účtu, môžete upravovať svoje kontaktné údaje, alebo požiadať o výpis elektronicky. Ak ste klientom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., a zároveň klientom NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., máte prístup k informáciám o vašom starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení na jednom mieste.
Pre vstup na NN Servisný portál sa stačí jednoducho zaregistrovať, nezaberie vám to viac než 5 minút. Jediné, čo na to budete potrebovať, je číslo vašej zmluvy (nájdete ho napr. na poslednom výpise z účtu). Po prvej registrácii dostanete poštou do týždňa unikátny prístupový údaj. 
Ak vás služba NN Servisného portálu zaujíma, ale ešte stále máte obavy z on-line sveta, neváhajte a obráťte sa na našich kolegov z Klientskej linky na čísle 0850 111 464. Radi vám s registráciou pomôžu a všetko vám vysvetlia.

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 28.3.2013 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  Štatúty boli aktualizované z dôvodu zníženia sadzby odplaty za výkon funkcie depozitára.

Zníženie odplaty za výkon funkcie depozitára

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.2.2013 je v doplnkových dôchodkových fondoch NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. znížená odplata za výkon funkcie depozitára VÚB a.s. na 0,025% p.a. z čistej hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

Oznamy zverejnené v roku 2012

Vážení poberatelia dočasných doplnkových starobných dôchodkov,
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci zjednodušenia procesu týkajúceho sa vyplácania Vašich dávok na účet v banke sme sa rozhodli obmedziť nutnosť pravidelného dokladovania Potvrdenia o žití, ktoré ste zasielali vždy pred každým termínom výplaty. Pokiaľ chcete dostávať dávky nepretržite na účet, vyplňte tlačivo Doplnenie k žiadosti o dávku a pravidelnú dávku Vám budeme zasielať automaticky na účet bez toho, aby ste nám museli zasielať Potvrdenie o žití. Na tlačive Doplnenie k žiadosti vyžadujeme overený podpis žiadateľa.

Novým žiadateľom o dočasnú dávku s výplatou na účet dávame túto možnosť priamo v konktrétnych tlačivách žiadostí o dávku.
Ak súhlasíte s pravidelným zasielaním dávky na účet, označte na tlačive žiadosti krížikom pole pre "áno". Dávka bude od začiatku vyplácaná na účet v banke bez ďalšieho dokladovania. Ak vyberiete "nie" a chcete vyplácať dávku na účet, naďalej musíte zasielať Potvrdenie o žití. Ak nevyznačíte ani jednu z možností áno/nie, spoločnosť bude k žiadosti vyžadovať Potvrdenie o žití. Možnosť nepretržitej výplaty na účet je zahrnutá v týchto tlačivách:

Potvrdenie o žití zostáva naďalej v platnosti pre doživotné dávky, v prípade účastníckej zmluvy bez určených oprávnených osôb a tiež pre klientov dočasných dávok, ktorí so zmenou nesúhlasia a chcú naďalej dobrovoľne zasielať Potvrdenie o žití. Zmena sa týka žiadostí podpísaných od 20.8.2012.

Veríme, že túto zmenu privítate a bude pre Vás zjednodušením pri poberaní doplnkového starobného dôchodku.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Oznamy zverejnené v roku 2011

Novinka v spôsobe zasielania výpisov alebo myslime spolu ekologicky

Vážení klienti, ako proekologická spoločnosť, sme sa rozhodli umožniť Vám v blízkej dobe elektronický prístup k Vášmu osobnému účtu. Okrem zobrazenia stavu na účte budete mať možnosť:

 • realizovať zmeny údajov na zmluve ihneď, bezpečne a bez čakania, 
 • vytvoríme Vám schránku, kde budete mať uložené výpisy z účtu.

Po Vašej registrácii na novom servisnom portály Vám bude odoslané jednorazové heslo, prostredníctvom ktorého budete mať prístup do klientskej zóny na stránke
www.nn-tatry-sympatia.sk. Ak ste už sporiteľom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, budete môcť využiť prvky pridelené touto spoločnosťou aj pre NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.
Ak aj Vám záleží na životnom prostredí a uprednostňujete rýchlu elektronickú komunikáciu, veríme, že privítate tento spôsob zasielania výpisov.
Pre umožnenie tejto zmeny stačí, ak podpíšete tu priloženú Žiadosť o zmenu spôsobu zasielania výpisov. O sprístupnení klientskej časti Vás budeme informovať prostredníctvom našej
stránky.  Prípadné otázky týkajúce sa pripravovanej klientskej časti DDS webu môžete už v súčasnosti adresovať na .

Zvyšovanie základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodkového sporenia a životného poistenia

Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2011 došlo k zmene legislatívy týkajúcej sa daní (konkrétne zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a v tejto súvislosti vznikli viaceré pochybnosti ohľadne uplatňovania daňových úľav, požiadali sme o stanovisko Ministerstvo financií SR. Na základe vyjadrenia si Vás dovoľujeme informovať o uplatňovaní daňovej úľavy v súvislosti s príspevkami na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie:

 • Od 1.1.2011 nie je možné uplatniť si daňovú úľavu ohľadne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie.
 • Ak si klient uplatnil daňovú úľavu a do 31.12.2010 porušil stanovené podmienky, je povinný "dodaniť", (t.j. zvýšiť svoj základ dane o sumu, ktorú si ako nezdaniteľnú časť základu dane uplatnil do porušenia podmienok, a to do 3 zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom k porušeniu podmienok došlo).
  • Za porušenie sa na účely DDS považuje výber odstupného pred dovŕšením 55 rokov a zároveň menej ako 10 rokov sporenia.
  • Porušením v súvislosti so ŽP je, ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby desiatich rokov od začiatku životného poistenia alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života (za nedodržanie podmienok sa nepovažuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je súčasťou životného poistenia, prípadne úmrtie daňovníka).
 • Ak si klient uplatnil daňovú úľavu a stanovené podmienky poruší po 1.1.2011, nie je povinný si o uplatnené sumy zvyšovať základ dane, t.j. "dodaniť".
 • Ak daňovník napr. v roku 2012 podá dodatočné daňové priznanie za r. 2010 a predchádzajúce roky, môže si dodatočne za tieto roky uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na DDS a ŽP.
 • Čo sa týka možnosti zamestnávateľov, aby si príspevky na DDS uhradené za zamestnancov zahrnuli medzi daňové výdavky do výšky 6% zo zúčtovanej mzdy, táto výhoda zostala zachovaná (§ 19 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z.z.).

Petícia za záchranu III. piliera zaznamenala veľkú odozvu

Na základe nesúhlasu s vládou ohlásenými plánovanými zásahmi do systému doplnkového dôchodkového sporenia sa spoločnosť NN zapojila do petičnej akcie proti týmto zmenám. Táto bola vyhlásená dňa 29.9.2010 a ukončená 29.11.2010, kedy bolo poslancom NR SR celkom odovzdaných 25 495 ks petičných hárkov, ktoré obsahujú až 221 681 podpisov. Pre viac informácií, kliknite sem.

Ochrana osobných údajov

V súlade s ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) spoločnosť  NN Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s. oznamuje svojim klientom, že na spracúvaní ich osobných údajov sa podieľa ako sprostredkovateľ v zmysle Zákona spoločnosť ING SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko s účinnosťou od 01.10.2010, a to na základe Zmluvy o zverení výkonu činností uzatvorenej medzi spoločnosťou  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko zo dňa 01.10.2010.

Zmluva o zverení výkonu činností bola medzi spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s. a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko podpísaná s cieľom skvalitniť služby poskytované klientom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s..

NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko sa zmluvne zaviazala zaistiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov tým, že ich bude chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením tretím osobám.

Zmluva o zverení výkonu činností medzi spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s. a.s. a spoločnosťou NN SERVICE CENTER EUROPE S.A., so sídlom Cluj-Napoca - Rumunsko bola ukončená k 30. 4. 2011.

Oznamy zverejnené v roku 2010

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.4.2010 budú v platnosti nové Štatúty a Informačné prospekty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.  Štatúty boli zosúladené s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2010.

Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2010

S účinnosťou od 1.1.2010 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v odplatách, ako aj iné zmeny. Viac sa dočítate v dokumente Hlavné zmeny v úprave zákona.

Oznamy zverejnené v roku 2009

Zmena štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 4.12.2009 budú v platnosti nové Štatúty všetkých doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Informačné prospekty a Základná informácia o fondoch.Štatúty boli zmenené z dôvodu novej právnej úpravy investovania v doplnkových dôchodkových fondoch.

Oznamy zverejnené v roku 2008

Zmeny v právnej úprave doplnkového dôchodkového sporenia účinné od 1.1.2009

S účinnosťou od 1.1.2009 bola vydaná novela zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá prináša zmeny v oblasti doplnkových výsluhových dôchodkov, ako aj iné zmeny. Viac sa dočítate v dokumente Hlavné zmeny v úprave zákonatu.

EURO - Informácie o opatreniach týkajúcich sa prechodu na Euro

Vážení účastníci doplnkového dôchodkového sporenia,
dovoľujeme si Vás informovať, o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré spoločnosť NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., vykonala a vykoná na zabezpečenie plynulého prechodu zo slovenskej meny na euro.

Predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkových dávok

Na výpočet prognóz boli použité nasledovné parametre: 

 • priemerný mesačný príspevok účastníka a priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa za predpokladu, že ich výška sa nezmení,
 • celková hodnota úspor účastníka, 
 • rizikovosť fondu, v ktorom si účastník sporí,
 • predpoklad, že v sporení bude účastník pokračovať do dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo podľa dávkového plánu, ktorý je súčasťou zmluvy,
 • inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. 

Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Opatrením č. 411/2019 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Výpočty sú uvedené v sumách pred zdanením.

"Prečo myslieť na dôchodok už teraz?„

Vyhnete sa spotrebnému šoku, kedy váš príjem klesne o 50 %

 

 

NN dôchodková kalkulačka

Chcete vedieť aký bude váš dôchodok zo všetkých pilierov?

Spočítajte si to!

Dokumenty na stiahnutie

Zobraziť všetky