Konzervatívny príspevkový d.d.f.


O fonde

Investičným cieľom konzervatívneho fondu je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 62 rokov bez ohľadu na plánovanú dobu odchodu do dôchodku.

Odplaty

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu konzervatívneho fondu za jeden rok správy konzervatívneho fondu nesmie presiahnuť v roku 2016: 1,60 %, v roku 2017: 1,50 %, v roku 2018: 1,40 %, v roku 2019: 1,30 % a od roku 2020: 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v konzervatívnom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v konzervatívnom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a doplnkovej dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
1.1.2001
Aktuálna hodnota DDJ
0,039430 €
Celkový počet DDJ
4 059 793 625,1537
Čistá hodnota majetku fondu
160 076 147,44 €
Hodnoty
fondu k dátumu
03.08.2020

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si Konzervatívny fond vybral pán Opatrný

Dokumenty fondu