Vyvážený príspevkový d.d.f.


O fonde

Investičným cieľom vyváženého fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií.
V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 57 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

Odplaty

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu vyváženého fondu za jeden rok správy vyváženého fondu nesmie presiahnuť v roku 2016: 1,60 %, v roku 2017: 1,50 %, v roku 2018: 1,40 %, v roku 2019: 1,30 % a od roku 2020: 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo vyváženom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej DDS, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
1.1.2001
Aktuálna hodnota DDJ
0,040479 €
Celkový počet DDJ
15 374 854 406,4909
Čistá hodnota majetku fondu
622 362 771,48 €
Hodnoty
fondu k dátumu
03.08.2020

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si Vyvážený fond vybral pán Vyvážený

Dokumenty fondu