Rastový príspevkový d.d.f.

O fonde

Investičným cieľom rastového fondu je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie. Fond investuje najmä do akciových, dlhopisových a peňažných investícií, prípadne v malej miere do komoditných investícií. Súčasťou investičnej stratégie je investovanie do majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania kopírujúcích akciové a dlhopisové indexy. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 52 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov.

Odplaty

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu rastového fondu za jeden rok správy rastového fondu nesmie presiahnuť v roku 2018: 1,40 %, v roku 2019: 1,30 % a od roku 2020: 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v rastovom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku v rastovom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a doplnkovej dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
13.4.2007
Aktuálna hodnota DDJ
0,049675 €
Celkový počet DDJ
2 375 292 522,2647
Čistá hodnota majetku fondu
117 993 193,69 €
Hodnoty
fondu k dátumu
21.01.2020

Historický vývoj fondov

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si Rastový fond vybral pán Odvážny

  • Pán Odvážny má s investovaním dostatočné skúsenosti a je odolný voči riziku.
  • Prípadná strata finančných prostriedkov by ho výrazne neovplyvnila, lebo má odloženú dostatočnú finančnú rezervu pre nepriaznivé situácie.
  • Za vyššie avšak pre neho akceptovateľné riziko si odnesie vyšší zisk.