Vyvážený príspevkový d.d.f.


O fonde

Investičným cieľom vyváženého fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie. Fond investuje najmä do dlhopisových, akciových, peňažných a komoditných investícií. Súčasťou investičnej stratégie je investovanie do majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania kopírujúcích akciové, dlhopisové indexy ako aj index ceny zlata.
V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

Investovanie do tohto fondu je vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 57 rokov, resp. ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

Odplaty

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu fondu, za zhodnotenie majetku a za prestup účastníka do inej DDS.

Odplata za správu vyváženého fondu za jeden rok správy vyváženého fondu nesmie presiahnuť v roku 2016: 1,60 %, v roku 2017: 1,50 %, v roku 2018: 1,40 %, v roku 2019: 1,30 % a od roku 2020: 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo vyváženom fonde.

Odplata za zhodnotenie majetku vo vyváženom fonde nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia. Odplata za zhodnotenie majetku sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za zhodnotenie ak suma vypočítaná podľa tohto vzorca má zápornú hodnotu.

Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej DDS, ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok.

Aktuálna hodnota odplát je uvedená v Kľúčových informáciách.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
1.2.2006
Aktuálna hodnota DDJ
0,040582 €
Celkový počet DDJ
14 984 964 908,3787
Čistá hodnota majetku fondu
608 123 955,32 €
Hodnoty
fondu k dátumu
09.12.2019

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Prečo by si Vyvážený fond vybral pán Vyvážený

  • Do odchodu do dôchodku má pán Vyvážený ešte relatívne ďaleko, a preto si môže dovoliť krátkodobé výkyvy, u ktorých je veľká šanca, že sa v dlhodobom horizonte obrátia na zisk.
  • Voči riziku je pán Vyvážený z časti odolný, avšak významnú stratu finančných prostriedkov by niesol ťažko.
  • Za toto vyššie avšak stále akceptovateľné riziko si odnesie vyšší zisk.

Dokumenty fondu