Dôchodkový výplatný d.d.f.


O fonde

Výplatný fond aplikuje konzervatívnu investičnú stratégiu. Táto stratégia spočíva najmä v investíciách do pevne úročených investičných nástrojov výlučne v EUR, predovšetkým štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie, doplnených dlhopismi obchodných spoločností a dlhopismi finančných inštitúcií dôveryhodných emitentov, ktorých kreditná kvalita je na základe analýzy nezávislej ratingovej agentúry ohodnotená v investičnom pásme.

Cieľom investičnej stratégie výplatného fondu je zabezpečiť pre poberateľov dávok dostatočné množstvo likvidity na výplatu dávok.

Odplaty

Spoločnosť má v zmysle zákona nárok na odplatu za správu výplatného fondu.

Odplata za správu výplatného fondu za jeden rok správy výplatného fondu nesmie presiahnuť:

Odplata za správu výplatného fondu bola od 20.12.2014 do 14.8.2016 vo výške 0,4 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde.
Od 15.8.2016 bola výška odplaty za správu výplatného fondu vo výške 0,8 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde.
Od 1.1.2017 je výška odplaty za správu výplatného fondu vo výške 0,4 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom fonde.

Majetok vo fonde

Rozloženie investícií, vývoj majetku a doplnkovej dôchodkovej jednotky, výkonnosť fondu vrátane komentáru investičného manažéra nájdete v Mesačnej správe doplnkového dôchodkového fondu.

Dátum vytvorenia fondu
1.2.2006
Aktuálna hodnota DDJ
0,039235 €
Celkový počet DDJ
776 175 267,7485
Čistá hodnota majetku fondu
30 453 222,56 €
Hodnoty
fondu k dátumu
03.08.2020

Historický vývoj fondu

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu

Kedy je Váš majetok presunutý do Dôchodkového výplatného d.d.f.?

  • po priznaní dávky dočasného doplnkového dôchodku presunieme prostriedky z príspevkového fondu do výplatného fondu
  • vo výplatnom fonde sa budú Vaše prostriedky naďalej zhodnocovať
  • z výplatného fondu Vám budeme vyplácať dávky vo Vami zvolenom intervale v súlade s oznámením o priznaní dávky