Investičný barometer

Máte svoje príspevky a majetok v správnom doplnkovom dôchodkovom fonde?

Rozhodnutie, ktorý doplnkový dôchodkový fond si zvolíte, musíte urobiť samostatne. Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite, ako investovať vaše príspevky v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Čo sa týka investovania, aké sú Vaše vedomosti a skúsenosti?

Čomu dávate prednosť pri ukladaní svojich finančných prostriedkov?

Pri plánovaní Vašej investície je dôležité si uvedomiť vzťah medzi výnosom a rizikom. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Váš názor?

V prípade zhoršenej ekonomickej situácie môže nastať pokles hodnoty investícií. Ako by ste reagovali, pokiaľ by sa hodnota Vašej investície v priebehu troch rokov znížila o 30 % napríklad z 5 000 € na 3 500 € ?

Predpokladajme, že zhodnotenie Vašej investicie je nižšie, ako ste očakávali. Bol by to pre Vás problém?

Predpokladáte, že do dôchodku pôjdete približne...

 • Konzervatívny
 • Vyvážený
 • Rastový
 • Indexový

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte ku konzervatívnym klientom, ktorí nie sú ochotní podstúpiť riziko straty. NN Tatry – Sympatia umožňuje svojim klientom sporiť v doplnkovom dôchodkovom fonde s názvom Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Konzervatívny príspevkový d.d.f.

Majetok fondu tvoria z 85 % dlhopisové a z 15 % peňažné investície.

Pre koho je určený

Rizikový profil konzervatívneho fondu zodpovedá predstavám účastníkov fondu, ktorých investičná stratégia sa nachádza na konzervatívnom, nízkorizikovom konci investičného spektra.

Investovanie do tohto fondu je vhodné:

 • najmä pre osoby vo veku od 18 do 62 rokov,
 • bez ohľadu na plánovanú dobu odchodu do dôchodku.

Investičná stratégia

Investičným cieľom Konzervatívneho doplnkového dôchodkového fondu je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
V prípade, že chcete zmierniť riziko straty, môžete fond kombinovať s garantovaným fondom Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f. (napr.: 20 % úspor vo fonde Tradícia a 80 % úspor vo fonde Dynamika). Pomer investícii si môžete zvoliť sami.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Dodatok k účastníckej zmluve – zmena doplnkového dôchodkového fondu,
 2. overiť váš podpis na dodatku u notára, na matrike, alebo na ktorejkoľvek pobočke NN Tatry – Sympatia,
 3. Poslať nám ho poštou na adresu:

  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu účastníka a vhodného príspevkového fondu v doplnkovom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej ako „NN TS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia účastníka urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním účastníka, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý NN TS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým klientom, ktorí majú určité skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním ale pre dosiahnutie zisku nie ste ochotný podstúpiť väčšie riziko straty.
NN Tatry – Sympatia umožňuje svojim klientom sporiť v doplnkovom dôchodkovom fonde s názvom Vyvážený príspevkový d.d.f.

Vyvážený príspevkový d.d.f.

Majetok fondu je investovaný najmä do dlhopisov a akcií. Cieľom fondu je mať vyvážený pomer medzi zastúpením akcií a dlhopisov.

Pre koho je určený

Investovanie do tohto fondu je vhodné:

 • najmä pre osoby vo veku od 18 do 57 rokov,
 • ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 5 rokov.

Investičná stratégia

Investičným cieľom Vyváženého doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov na účely zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Dodatok k účastníckej zmluve – zmena doplnkového dôchodkového fondu,
 2. overiť váš podpis na dodatku u notára, na matrike, alebo na ktorejkoľvek pobočke NN Tatry – Sympatia,
 3. Poslať nám ho poštou na adresu:

  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu účastníka a vhodného príspevkového fondu v doplnkovom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej ako „NN TS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia účastníka urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním účastníka, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý NN TS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým klientom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním a pre dosiahnutie zisku ste ochotný podstúpiť aj určité riziko straty.
NN Tatry – Sympatia umožňuje svojim klientom sporiť v doplnkovom dôchodkovom fonde s názvom Rastový príspevkový d.d.f.

Rastový príspevkový d.d.f.

Majetok fondu je investovaný najmä do akcií a dlhopisov. Fond aplikuje dynamickú rastovú investičnú stratégiu, cieľom ktorej je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika.

Pre koho je určený

Investovanie do tohto fondu je vhodné:

 • najmä pre osoby vo veku od 18 do 52 rokov,
 • ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 10 rokov.

Investičná stratégia

Investičným cieľom Rastového doplnkového dôchodkového fondu je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. V prípade potreby je časť portfólia investovaná do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku fondu voči menovému riziku. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Dodatok k účastníckej zmluve – zmena doplnkového dôchodkového fondu,
 2. overiť váš podpis na dodatku u notára, na matrike, alebo na ktorejkoľvek pobočke NN Tatry – Sympatia,
 3. Poslať nám ho poštou na adresu:

  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu účastníka a vhodného príspevkového fondu v doplnkovom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej ako „NN TS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia účastníka urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním účastníka, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý NN TS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.

 

Na základe vyplneného investičného barometra patríte k tým klientom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania. Chápete riziká spojené s investovaním a pre dosiahnutie zaujímavého zisku ste ochotný podstúpiť riziko straty. Navyše do dôchodkového veku vám zostáva viac ako 10 rokov. NN Tatry – Sympatia umožňuje svojim klientom sporiť v doplnkovom dôchodkovom fonde s názvom Indexový príspevkový d.d.f.

Indexový príspevkový d.d.f.

Majetok fondu predstavujú najmä akciové investície, ktoré môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu. Táto časť portfólia fondu je investovaná do svetových akcií sprostredkovane pomocou cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania. Táto zložka majetku Indexového fondu je široko diverzifikovaná, investovaná primárne do titulov v rozvinutých krajinách USA, Európskej únie, Japonska a rozvíjajúcich sa trhov. S investíciami v zahraničí je spojené aj menové riziko a to najmä voči americkému doláru. Tento typ rizika v prevažnej miere eliminujeme zaistením, tak aby výkonnosť fondu odzrkadľovala predovšetkým vývoj cien akcií a vplyv zmeny menového kurz bol potlačený.

Pre koho je určený

Investovanie do tohto fondu je vhodné:

 • najmä pre osoby vo veku od 18 do 47 rokov,
 • ak sa nechystáte odísť do dôchodku skôr ako o 15 rokov.

Investičná stratégia

Cieľom je participácia na vývoji cien svetových ackií, ktoré prinášajú v dlhodobom horizonte nadpriemerné výnosy. Indexový fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika. Vysoký podiel akciových investícií v portfóliu Indexového fondu môže znamenať nielen možnosť vysokých ziskov, ale aj výrazne vyššiu kolísavosť hodnoty v prípade poklesov na akciových trhoch. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku.

Stačí:

 1. vyplniť Dodatok k účastníckej zmluve – zmena doplnkového dôchodkového fondu,
 2. overiť váš podpis na dodatku u notára, na matrike, alebo na ktorejkoľvek pobočke NN Tatry – Sympatia,
 3. Poslať nám ho poštou na adresu:

  NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  Jesenského 4/C
  811 02 Bratislava,
  Bratislava

Upozornenie: Investičný barometer slúži na určenie rizikového profilu účastníka a vhodného príspevkového fondu v doplnkovom dôchodkovom sporení. Vyhodnotenie dotazníka nie je investičným ani iným odporúčaním. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej ako „NN TS“) nenesie zodpovednosť za rozhodnutia účastníka urobené na základe alebo v  súvislosti s týmto vyhodnotením dotazníka. Rovnako nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú konaním alebo nekonaním účastníka, na  základe alebo v súvislosti s vyhodnotením dotazníka. S účasťou na doplnkovom dôchodkovom sporení je spojené investičné riziko, ktorého miera je závislá od  investičnej stratégie jednotlivého príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý NN TS vytvorila a spravuje.

Doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúceho výnosu.