O spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (pôvodne ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.) vznikla transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia na základe zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení. Pred touto transformáciou udelila Národná banka Slovenska Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry - Sympatia povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla 1. 2. 2006 zápisom do Obchodného registra. Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zanikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia a bola vymazaná z registra doplnkových dôchodkových poisťovní. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je právnym nástupcom Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry – Sympatia.