O spoločnosti NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry-Sympatia na základe zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení. Pred touto transformáciou udelila Národná banka Slovenska Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovni Tatry – Sympatia povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla 1. 2. 2006 zápisom do Obchodného registra. Dňom vzniku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zanikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia a bola vymazaná z registra doplnkových dôchodkových poisťovní. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. je právnym nástupcom Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry – Sympatia.