Bankové spojenie

Bankové spojenie pre platby príspevkov účastníka na osobný účet

Pri uhrádzaní príspevkov používajte, prosím, vždy číslo účtu a ostatné identifikačné údaje uvedené v účastníckej zmluve.

 

Bežný účet nepriradených platieb vedený u depozitára SLSP:

IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

Variabilný symbol:

1. Vlastný príkaz na úhradu VS = číslo účastníckej zmluvy

2. Prostredníctvom svojho zamestnávateľa:

  • hromadné platby: VS = IČO zamestnávateľa + rozpis k uhradenej platbe
  • platby za jedného zamestnanca: VS = číslo účastníckej zmluvy (iba v prípade zasielania príspevkov za účastníka bez účasti zamestnávateľa)

Konštantný symbol: 3558

Špecifický symbol: rodné číslo účastníka bez lomítka

V prípade, že nedôjde k identifikácii prvej platby účastníka (neuvedený VS a/alebo ŠS), ktorého sa platba týka, bude platba vrátená bez zbytočného odkladu na účet, z ktorého bola poukázaná. Identifikovaná platba (uvedený VS a/alebo ŠS) na chýbajúcu alebo zamietnutú účastnícku zmluvu, bude vrátená na účet, z ktorého bola poukázaná najneskôr do 90 dní od pripísania na účet nepriradených platieb.

Ďalšie informácie k uhrádzaniu príspevkov účastníka zamestnávateľom nájdete tu: Informácia pre zamestnávateľov - Na vás záleží (nn.sk)