Prevody dôchodkových úspor z UK () Pridať do obľúbených

Prevody dôchodkových úspor z UK

Sme prví, ktorí vám to umožnia   

 • Pracovali ste v UK a máte tam svoje dôchodkové úspory?
 • Svoje dôchodkové úspory si môžete preniesť na Slovensko a pokračovať v ich zhodnocovaní
 • Vďaka prevodu si úspory zjednotíte a v budúcnosti budete poberať jednu spoločnú dávku na Slovensku

Prevody dôchodkových úspor zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska

V spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (ďalej len „NN“) neustále pracujeme na tom, aby mali naši klienti dôstojný dôchodok a dostatočné zabezpečenie v starobe. Aj preto sme sa stali úplne prvou dôchodkovou inštitúciou (nielen na Slovensku, ale v rámci celého regiónu V4), ktorá umožňuje svojim klientom možnosť prevodu dôchodkových práv zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“). 

Na základe našej žiadosti nám bolo Britským daňovým a colným úradom pridelené tzv. QROPS číslo, ktorého držiteľmi sú  tzv. kvalifikované zahraničné dôchodkové schémy, zriadené mimo územia UK, do ktorých si ich klienti môžu žiadať o prevod dôchodkových práv získaných v UK.

Klienti NN, ktorí v minulosti pracovali v UK, si tak môžu svoje dôchodkové úspory preniesť na Slovensko a pokračovať v ich zhodnocovaní v rámci doplnkového dôchodkového sporenia. V budúcnosti predídu zložitým procesom žiadosti o priznanie dôchodkovej dávky v UK a cezhraničnému poberaniu dávok. Vďaka prevodu si klienti budú vedieť zjednotiť dôchodkové úspory a  poberať jednu spoločnú dávku na Slovensku. 

Click for English version

Viac informácií

Poradíme vám a zodpovieme na otázky.
 

 

Podmienky prevodu

 • Prevod úspor je možné vykonať len, ak má klient zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorenú s NN, ktorá sa riadi zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení; prevod úspor nie je možné vykonať, ak má klient zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s NN, ktorá sa riadi dávkovým plánom. 
 • O prijatie úspor klient požiada NN prostredníctvom „Žiadosti o prijatie úspor účastníka z registrovaného penzijného systému Spojeného kráľovstva"
 • Súčasťou tejto žiadosti je aj vyhlásenie klienta, že má vedomosť a akceptuje, že: 
 • Každú žiadosť o prevod úspor posudzujú Britské dôchodkové spoločnosti individuálne.
 • Podmienky, ktorých splnenie vyžaduje Britská dôchodková spoločnosť jej deklaruje samotný klient.

 

Postup pri žiadaní o prevod dôchodkových práv (úspor) z UK

 • Klient požiada svoju dôchodkovú spoločnosť v Spojenom kráľovstve (v rámci systému tzv. workplace pension) o prevod nasporených prostriedkov do NN. 
 • Podmienky prevodu upravuje každá spoločnosť osobitne. Britská dôchodková spoločnosť do 30 dní oboznámi klienta s podmienkami prevodu a do 60 dní od podania žiadosti musí klient oboznámiť britskú spoločnosť so všetkými dostupnými informáciami potrebnými na prevod.
 • Britské dôchodkové spoločnosti zvyčajne vyžadujú tieto informácie:

    1. Osobné údaje klienta

    2. Podrobnosti o prijímajúcej inštitúcií, t.j. o NN:

    3. Informácie týkajúce sa potenciálnej zodpovednosti za transferový poplatok.

    Vzorový príklad informácií k prevodu je možné nájsť TU.

 • Britská dôchodková spoločnosť môže vyžadovať potvrdenie od inštitúcie, do ktorej si chce klient prostriedky previesť, t. j.  od NN. V takom prípade je potrebné naskenované tlačivo, ktoré žiada britská dôchodková spoločnosť potvrdiť, zaslať na klient@nn.sk. Osobné údaje klienta vyplní klient vopred a tlačivo do NN pošle už vyplnené a podpísané.   
 • NN zašle klientovi podpísané a potvrdené tlačivo s požadovanými prílohami po obdržaní klientom podpísanej „Žiadosti o prijatie úspor účastníka z registrovaného penzijného systému Spojeného kráľovstva“. 
 • Klient následne zašle všetky informácie svojej britskej dôchodkovej spoločnosti.
 • Po obdržaní informácie o zrealizovaní prevodu ju klient opätovne zašle do NN na klient@nn.sk
 • Pre účely správneho rozúčtovania prevedenej sumy na jednotlivé podúčty potrebuje NN informácie (rozpis), z čoho sa skladá prevedená suma v tejto štruktúre:

  V prípade, že tieto údaje nie sú prílohou „Žiadosti o prijatie úspor účastníka z registrovaného penzijného systému Spojeného kráľovstva“, je potrebné aby klient oslovil dôchodkovú spoločnosť v UK  a tieto informácie (rozpis) vyžiadal a zaslal do NN do 10 dní od prevedenia úspor z UK. 

 • Po pripísaní prostriedkov na účet nepriradených platieb NN z britskej dôchodkovej spoločnosti, identifikovaní platby a pripísaní na osobný dôchodkový účet klienta bude klientovi zaslaný list, že sme prijali jeho úspory a pripísali na jeho ODÚ.
 • Ak z akéhokoľvek dôvodu dôchodková spoločnosť Spojeného kráľovstva neodsúhlasí a nevykoná prevod dôchodkových práv (úspor), účastník pokračuje v doplnkovom dôchodkovom sporení v NN v rámci účastníckej zmluvy so zákonnými podmienkami pre výplatu dávok, ktorá je naďalej platná.

Doplňujúce informácie ohľadom prevodu dôchodkových práv (úspor) z UK do NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vám radi poskytneme na Klientskej linke 0850 111 464 v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00. Kontaktovať nás tiež môžete prostredníctvom emailovej adresy klient@nn.sk alebo cez kontaktný formulár.  

Click for English version