Informácie k Nariadeniu o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb a jeho implementácii v NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (The EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) (ďalej len „SFDR“ alebo „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných služieb.

Cieľom Nariadenia je zvýšiť transparentnosť v informovaní ako účastníci finančného trhu zahŕňajú dlhodobý udržateľný rozvoj, t.j. environmentálne a sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (Environmental, Social and Governance) – (ďalej len „ESG“) do rizík a príležitostí pri svojich investičných rozhodnutiach.

Nariadenie zavádza nové požiadavky aj  na zverejňovanie informácií o definovaných finančných produktoch poskytovaných zo strany NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN”).

Nariadenie vyžaduje zverejňovať informácie o prístupoch vybraných finančných inštitúcií (účastníkov finančného trhu) k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť. NN preto transparentne, prostredníctvom nasledovných zverejnených  informácií a  vo vybraných produktových dokumentoch NN, ktoré sú určené klientom - investorom a iným zainteresovaným stranám, umožňuje porovnávať rôzne produkty s ohľadom na kritériá ESG a udržateľné investičné ciele.

NN aktualizovala príslušné oznámenia a dokumentáciu k určeným produktom tak, aby bol zabezpečený súlad s právnymi požiadavkami Nariadenia k 10. marcu 2021. 

NN bude zároveň priebežne aktualizovať webovú stránku a príslušnú produktovú dokumentáciu aj do budúcnosti v závislosti od prijatia a účinnosti ďalších vykonávacích predpisov k Nariadeniu. 

Webová stránka NN zahŕňa informácie o prístupe NN k Nariadeniu, najmä informácie o:

 • interných politikách NN v oblasti riadenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na udržateľnosť;
 • nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na udržateľnosť;
 • zohľadnení rizík udržateľnosti v politike odmeňovania;
 • klasifikácii finančných produktov NN, na ktoré má Nariadenie dopad.

Informácie o politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu NN

NN uplatňuje princíp zodpovedného investičného rámca, ktorý sa uplatňuje v celej skupine NN (NN Responsible Investment Framework policy). Ten podporuje „systematické začleňovanie ESG kritérií do investičného procesu, pričom riadi s tým spojené riziká a príležitosti“. Zároveň pomáha prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia a tým optimalizovať vzťah rizika a výnosu investičných portfólií, odrážať hodnoty NN v investičnom procese a lepšie zosúladiť činnosti NN so širšími cieľmi a očakávaniami spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Zásady tohto prístupu sa vzťahujú na všetky kategórie aktív NN a aktív v rámci majetku v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondov spravovaných NN.

Nariadenie definuje riziko ohrozujúce udržateľnosť ako: „Environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“.

Nasledujúci text popisuje, ako sa prístup NN v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu NN uplatňuje na správcov aktív v rámci skupiny NN, ako aj externých správcov aktív, s ktorými NN spolupracuje.

1. NN ako správca aktív 

Prístup NN vyžaduje, aby sa ustanovil proces systematického začleňovania kritérií ESG do procesu rozhodovania o investíciách. Realizácia prebieha formou implementácie rôznych stratégií zodpovedného investovania a to:

 • Uplatňovanie spoločnosťou NN prijatých kritérií zodpovedného investovania, s vylúčením investícií v niektorých konkrétnych odvetviach alebo obchodných spoločnostiach/entitách (NN Restricted List). Medzi takéto odvetvia alebo činnosti obchodných spoločností/entít sú zahrnuté najmä, ale nielen nasledovné:
  • Vývoj, výroba, údržba alebo obchod s kontroverznými zbraňami;
  • Kontroverzná ponuka zbraní;
  • Výroba tabaku;
  • Ťažba uhlia;
  • Činnosti spoločností, ktoré porušujú normy globálneho paktu OSN a pokynov OECD.

Uplatňovanie kritérií zodpovedného investovania NN sa taktiež vzťahuje na vylúčenie investovania v krajinách, na ktoré sa vzťahujú sankcie kvôli zbrojnému embargu.

 • Integrácia významných rizík a príležitostí ESG do analýz investícií NN, tam, kde je to relevantné.

2. Externí správcovia aktív

NN investuje do podielových fondov zriadených externými správcami aktív. Kritériá ESG sú zo strany NN zohľadňované pri výbere externých správcov aktív. Medzi kritériá, ktoré NN považuje za najrelevantnejšie, patria:

 • Externá správcovská spoločnosť zohľadňuje pri svojom investičnom rozhodovacom procese kritériá ESG;
 • Externá správcovská spoločnosť má filozofiu, politiku alebo uplatňuje rámec zodpovedného investovania, ktoré sú v súlade s filozofiou, politikami alebo rámcom zodpovedného investovania NN;
 • Externá správcovská spoločnosť prijíma opatrenia na vylúčenie investícií v niektorých konkrétnych odvetviach alebo obchodných spoločnostiach/entitách a i., ktoré by spadali pod NN Restricted List;
 • Externá správcovská spoločnosť má metodiku klasifikácie aktív, prostredníctvom ktorej klasifikuje investície ako investície s udržateľným cieľom alebo ako podpora životného prostredia a/alebo udržateľných charakteristík podľa Nariadenia a zároveň vykonáva investície v súlade s politikami NN.

Podielové fondy spravované externými správcami aktív nemôžu implementovať kritéria/princípy zodpovedného investovania skupiny NN, pretože správcovia aktív podielových fondov uplatňujú princípy zodpovedného investovania, ktoré sú v súlade s ich vlastnými zodpovednosťami voči podielovému fondu a investičným zámerom podielového fondu. Z rovnakého dôvodu tiež nemožno použiť obmedzený NN Restricted List. V prípade aktív v podielových fondoch, NN monitoruje investície do nich a od externých správcovských spoločností takýchto aktív v prípade potreby vyžaduje všetky relevantné informácie pre posúdenie externej správcovskej spoločnosti v súlade s vyššie uvedenými kritériami.

Podrobnosti o tom, ako externé správcovské spoločnosti s významným podielom aktív vo fondoch DDS začleňujú kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na týchto webových stránkach:

Ako NN vyhodnocuje nepriaznivé dopady investičných rozhodnutí na udržateľnosť

NN pri náležitom zohľadnení svojej veľkosti, povahy a rozsahu svojich činností ako aj typov svojich finančných produktov posudzuje hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na environmentálne a sociálne faktory a faktory riadenia a správy uplatňovaním princípu zodpovedného investičného rámca v rámci skupiny NN. V rámci tohto princípu NN podporuje systematické začleňovanie ESG princípov do investičného procesu a riadenia rizík. 

Tieto princípy majú za cieľ prístup k investíciám, ktorý má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet. Je dôležité, aby investícia spĺňala spoločenské a ekonomické potreby bez toho, aby poškodzovala budúce generácie.

Trvalo udržateľné investovanie berie do úvahy primárne tieto kritéria:

E - Enviromentálne – tú patria faktory ako spotreba energie, znečistenie, klimatické zmeny, produkcia odpadu, ochrana prírodných zdrojov, podmienky pre zvieratá

S – Sociálne aspekty – faktory ako ľudské práva, zákaz detskej a nútenej práce, komunitné angažovanie sa, zdravie a bezpečnosť, vzťahy s akcionármi a so zamestnancami

G – Riadiace (z angl. governance) – faktory ako kvalita riadenia, nezávislosť predstavenstva, konflikt záujmov, kompenzácie exekutívy, práva akcionárov

Cieľom NN je postupným procesom dosiahnutie úplného zohľadnenia nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a postupné poskytovanie podrobných informácií o dôsledkoch hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť.

NN uplatňuje princíp zodpovedného investičného rámca, ktorý sa uplatňuje v celej skupine NN (NN Responsible Investment Framework Policy) ako politika v oblasti identifikácie a priorizácie hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť. Hlavnými nepriaznivými vplyvmi NN chápe tie vplyvy investičných rozhodnutí, ktoré vedú k negatívnym účinkom na faktory udržateľnosti.

1. NN ako správca aktív

Uplatňuje v rámci správy dôchodkového produktu tieto hlavné kritéria/politiky:

 • Uplatňovanie kritérií zodpovedného investovania s vylúčením investícií v niektorých konkrétnych odvetviach, obchodných spoločnostiach/entitách, krajinách (uplatňovaním interného zoznamu vylúčení - „NN Restricted List“);
 • Integrácia významných rizík a príležitostí ESG do analýz investícií NN, tam, kde je to relevantné. Pri každej individuálnej investičnej analýze je potrebné dôsledne demonštrovať a dokumentovať zohľadňovanie kritérií ESG;

Kritériá sú založené na politikách NN a sú odrazom príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, hodnôt NN a medzinárodne uznávaných noriem náležitej starostlivosti, ako sú Global Compact OSN a Pokyny OECD pre nadnárodné podniky. Skupina NN sa zaviazala pomôcť urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo prechodom investičného portfólia na čisté nulové emisie uhlíka do roku 2050, aby prispela k dosiahnutiu cieľov a zámerov Parížskej dohody. Skupina NN podnikla prvé kroky k svojej stratégii postupného vyraďovania majetkových investícií do energetického uhlia do roku 2030. Tieto kroky zdôrazňujú (medzi) národné záväzky a spoluprácu Skupiny NN, ako napríklad členstvo v skupine inštitucionálnych investorov pre zmenu podnebia (IIGCC), účasť Skupiny NN  na iniciatíve zameranej na spoluprácu Climate Action 100+ a podpis Parížskeho záväzku k akcii (2015) a záväzku finančného sektora k holandskej dohode o klíme (2019).

2. Externí správcovia aktív

Pri NN aktívach spravovaných externými správcovskými spoločnosťami NN posudzuje hlavné nepriaznivé vplyvy z pohľadu kritérií ESG pri výbere aktív na ich správu externými správcovskými spoločnosťami. Medzi faktory, ktoré považuje NN za najrelevantnejšie, patria:

 • Zahrnutie zo strany externých správcovských spoločností významných rizík a príležitostí ESG do výskumu a analýz investícií, ako aj dôsledná demonštrácia a dokumentácia integrácie faktorov ESG pre každú jednotlivú investičnú analýzu, tam, kde je to relevantné;
 • Výkon zo strany externých správcovských spoločností aktívneho vlastníctva v obchodných spoločnostiach/entitách s investíciami externých správcovských spoločností, prostredníctvom hlasovania a angažovanosti, kde je to relevantné;
 • Uplatňovanie obmedzení kritérií zodpovedného investovania zo strany externých správcovských spoločností s vylúčením investícií v niektorých konkrétnych odvetviach, obchodných spoločnostiach/entitách, krajinách.

Podielové fondy spravované externými správcovskými spoločnosťami nemôžu implementovať princíp zodpovedného investovania NN pretože externí správcovia aktív podielových fondov uplatňujú princípy zodpovedného investovania, ktoré sú v súlade s ich vlastnými zodpovednosťami voči podielovému fondu ako aj vlastným investičným zámerom podielového fondu. V prípade týchto fondov bude ich zloženie zo strany NN monitorované a v prípade, že to NN uzná za potrebné, požiada týchto správcov aktív o dodržiavanie zodpovedných investičných zásad a zoznamy s vylúčením investícií v niektorých konkrétnych odvetviach, obchodných spoločnostiach/entitách, krajinách a i. pre posúdenie externej správcovskej spoločnosti v súlade s vyššie uvedenými kritériami. 

Ako NN začleňuje politiku odmeňovania vo vzťahu k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Cieľom NN je v rámci svojej činnosti prispievať k trvale udržateľnému rozvoju. Snažíme sa to dosiahnuť zahrnutím kritérií ESG do spôsobu, akým si stanovujeme interné ciele a odmeňujeme náš manažment, zamestnancov a finančných agentov.

Smernica odmeňovania skupiny NN je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a rizikovým apetítom skupiny NN. V súlade s ňou je riadenie výkonnosti založené na rade cieľov finančnej a nefinančnej výkonnosti. Tieto ciele sa zameriavajú na dôkladné a efektívne riadenie rizík, ako aj na vyvážené podstupovanie rizík, v rámci ktorých sú začlenené aj riziká ohrozujúce udržateľnosť.  Medzi nefinančné výkonnosti patrí aj angažovanosť zamestnancov v téme ochrany životného prostredia, percento žien na vyšších riadiacich pozíciách a percento investícií do aktív, ktoré sú v súlade s kritériami ESG. 

NN dáva svojim zamestnancom ciele spojené s elektronizáciou činností NN čím zároveň poskytuje finančným agentom sprostredkujúcim produkty NN vykonávať ich činnosť bez potreby použitia papiera a tak prispieva k ochrane životného prostredia a zohľadňuje environmentálne faktory. 

Zásady odmeňovania v rámci Skupiny NN sú premietnuté do Smernice odmeňovania skupiny NN („NN Group Remuneration Framework“), ktorá je v NN implementovaná do lokálnej Smernice o odmeňovaní. Zásady odmeňovania NN uvedené v Smernici o odmeňovaní sú v súlade so systémom riadenia rizík a nepodnecujú prijímanie rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútom a inými dokumentmi doplnkového dôchodkového fondu. Zároveň sú v súlade s činnosťami, cieľmi, dlhodobým záujmom, finančnou stabilitou a výkonnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a podporujú obozretné a účinné riadenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a rovnako sú aj v súlade s dlhodobými záujmami účastníkov a poberateľov dávok.

Klasifikácia finančných produktov podľa SFDR

SFDR zavádza pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácií o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zvážení/vyhodnotení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, cieľoch udržateľných investícií ako aj  podpore environmentálnych alebo sociálnych charakteristík. 

To pomáha klientom NN a tretím stranám získať prehľad, či v rámci NN spravovaného finančného produktu:

 • NN podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky;
 • NN sleduje udržateľné investičné ciele; alebo
 • na environmentálne alebo sociálne charakteristiky ako ani udržateľné investičné ciele neprihliada.

Tieto informácie sú obsiahnuté aj v predzmluvných informačných dokumentoch NN.

Nariadenie klasifikuje finančný produkt nasledovne:

a) Finančný produkt transparentný v tom, ako sú riziká spojené s udržateľnosťou integrované do produktu (článok 6 SFDR);

b) Finančný produkt transparentný v tom, či produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo ich kombináciu (článok 8 SFDR);

c) Finančný produkt transparentný v tom, či je cieľom produktu udržateľná investícia (článok 9 SFDR).

Zatriedenie finančného produktu znamená nasledujúce:

a) Finančný produkt transparentný v tom, ako sú riziká spojené s udržateľnosťou integrované do produktu:

Riziká trvalej udržateľnosti sú Nariadením definované ako environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície. Ak sa naplnia, môžu predstavovať riziko, ale môžu mať vplyv aj na ďalšie riziká v investičnom portfóliu finančného produktu (ako sú trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo operačné riziká). 

V prípade finančného produktu doplnkového dôchodkového sporenia NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. hodnotiaci proces rizík ohrozujúcich udržateľnosť je integrovaný do investičného rozhodovacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritérií zodpovedného investovania založených na politikách NN. Tieto kritériá sú popísané v „NN Responsible Investment Framework Policy“. Proces hodnotenia rizika sa vykonáva ako súčasť investičnej analýzy a zohľadňuje všetky relevantné riziká vrátane rizík ohrozujúcich udržateľnosť. Toto hodnotenie zahŕňa okrem iného aj hodnotenie rizikového profilu ESG emitenta pomocou údajov od externých správcovských spoločností, z ktorých sa niektorí špecializujú na údaje týkajúce sa ESG a súvisiace hodnotenie rizika. Pokiaľ ide o investície, pri ktorých existuje náznak správania alebo činností, ktoré nie sú v súlade s formulovanými normami zodpovedného investovania, NN vyhodnocuje a prehodnocuje rozhodnutie o tom, či sa má zapojiť do investovania prostredníctvom daného emitenta, alebo vylúčiť emitenta z daného produktu. Z tohto dôvodu sa môže investičný profil produktu líšiť od investičného profilu podkladového aktíva (napríklad indexu). 

Aktívny prístup k rozhodovaniu je tak súčasťou investičného procesu NN a má významnú úlohu pri prispievaní k minimalizácii a zmierňovaní rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ako aj pri zvyšovaní dlhodobej ekonomickej a spoločenskej hodnoty produktu.

b) Finančný produkt transparentný v tom, či produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo ich kombináciu:

Produkt podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ako je opísané v článku 8 Nariadenia definovaním dôležitosti environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík a príležitostí pre podstatný podiel jeho investičnej časti. 

c) Finančný produkt transparentný v tom, či je cieľom produktu udržateľná investícia:

Produkt má za cieľ dosiahnuť dlhodobé a udržateľné investície, pričom udržateľnou investíciou sa rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.

Viac informácií ohľadom uplatňovania Nariadenia na úrovni Skupiny NN nájdete na https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment.htm

Informácie k nariadeniu: