Výkonnosť fondov

Výkonnosť dôchodkových fondov NN

Výkonnosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2021 za rok 2020 za rok 2019 za rok 2018 za rok 2017 za rok 2016
Konzervatívny príspevkový d.d.f. 0,44 % 1,44 % 1,39 % -0,48 % 0,37 % 0,82 %
Vyvážený príspevkový d.d.f. 5,47 % 1,87 % 12,20 % -3,14 % 3,33 % 2,90 %
Rastový príspevkový d.d.f. 12,96 % 3,12 % 17,00 % -7,98 % 9,21 % 3,62 %
Indexový príspevkový d.d.f. 18,32 % 6,90 % 23,20 % -12,67%
„Údaje v tabuľke sú za jednotlivé roky. Kliknutím na fond sa dozviete jeho aktuálnu výkonnosť.“

 

 

Výnosnosť rôznych aktív

Akcie majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť

Z dlhodobého hľadiska sú najvýnosnejším aktívom akcie, ktoré napriek krátkodobým, či strednodobým poklesom hodnoty zaznamenávajú kontinuálny rast, a to výrazne nad úrovňou rastu dlhopisov, či zlata.

 

 

Do akých dôchodkových fondov môžem investovať v III. pilieri?

Široká ponuka od konzervatívnych až po dynamické fondy

V ponuke máme rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžete sporiť, aby ste si zabezpečili dostatočný dôchodok. Fondy sa navzájom líšia predovšetkým zložením aktív, do ktorých investujú a od ktorých sa následne odvíja investičný horizont.

Každý z nás by si mal preto pri výbere fondu, odpovedať na dve otázky:

  • Aký je môj časový horizont (v tomto prípade čas do dôchodku)?
  • Do akej miery akceptujem riziko?

    Vo všeobecnosti platí, že mladí sporitelia s vyššou akceptáciou rizika by si mali zvoliť fondy s vyšším podielom akcií. Naopak, starší a rizikovo averznejší sporitelia by mali aspoň časť svojich úspor mať vloženú aj v konzervatívnejších investíciách t.j. v dlhopisoch, či termínovaných vkladoch.

 

Dôchodkové fondy - III. pilier

Graf TradíciaKonzervatívny

Investičný horizont:
1 až 10 rokov

Investičným cieľom je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Graf Harmónia

Vyvážený

Investičný horizont:
5 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. Skôr ako o 5 rokov.

Graf Dynamika

Rastový

Investičný horizont:
10 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Graf Index

Indexový

Investičný horizont:
15 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

Pokles v priebehu sporenia

Nie je dôvod na paniku

V III. pilieri sú príspevky investované do príspevkových doplnkových dôchodkových fondov každý mesiac približne v rovnakej sume. Znamená to, že využívate výhody pravidelného investovania, v dôsledku ktorého dokážete nakupovať dôchodkové jednotky vo fondoch v priemere za nižšiu cenu ako v prípade jednorazovej investície. Prípadný pokles hodnoty fondu tak nie je dôvodom na paniku, ale naopak, predstavuje vhodnú investičnú príležitosť na nákup dôchodkových jednotiek za výhodnejšiu cenu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k dosiahnutiu vyššieho zisku a tým aj vyššej konečnej hodnoty vášho dôchodku.

 

Pravidelné sporenie (príklad)

 

Jednorazové sporenie (príklad)

 

Pokles tesne pred odchodom do dôchodku

Ak pokles nastane, bude minimálny

Čím bližšie je vek odchodu do dôchodku, tým viac sa odporúča postupné presúvanie časti hodnoty príspevkov klienta a majetku z vyvážených, rastových a indexových fondov do menej rizikových, t.j. do konzervatívnejších fondov tak, aby mal klient väčšinu svojho majetku investovanú vo fonde s nízkym rizikom poklesu hodnoty. Prípadný vplyv poklesu akcií na hodnotu dôchodkového účtu klienta bude minimálny.

Mám zmeniť investičnú stratégiu alebo nie je dôvod?

Prípadnú zmenu investičnej stratégie je potrebné dôkladne zvážiť. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným. Princíp pravidelného investovania môže účastníkovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Tým, že účastník pravidelne a dlhodobo investuje stále do vopred nastavenej investičnej stratégie, vyvaruje sa špekulácii na rast alebo pokles cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Kde môžem sledovať priebežný vývoj?

Naši klienti môžu sledovať vývoj doplnkových dôchodkových fondov cez naše internetové stránky, kde nájdu historický vývoj a bližšie informácie v mesačných správach. 

Ako môžem zmeniť fondy?

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je cez servisný portál WebKlient, prípadne je možné navštíviť našu pobočku, kde je možné žiadosť o zmenu doplnkového dôchodkového fondu vyplniť spolu s našim poradcom, prípadne je možné príslušné zmenové tlačivo stiahnuť z webovej stránky, vyplniť a s vašim overeným podpisom zaslať na centrálu spoločnosti.

Koho môžem kontaktovať, ak chcem poradiť s investičnou stratégiou?

Klienti môžu kontaktovať svojho finančného poradcu, prípadne navštíviť priamo našu pobočku. V prípade záujmu je možné získať ďalšie informácie aj na našej webovej stránke, kde sú k dispozícii informácie o dôchodkových fondoch, prípadne je tu možnosť vyplniť „Investičný barometer“, ktorý môže klientovi pomôcť pri rozhodovaní. 

Kríza na Ukrajine a bezpečnosť investícií

(apríl 2022)

Ako narábať s investíciami vo fondoch?
Po upokojení a možnom svetle na konci tunela z pohľadu vývoja pandémie, zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine opäť nepriaznivo vývoj na finančných trhoch a otriasol dôverou investorov. Na druhej strane, ekonomický vývoj naďalej vykazuje známky oživovania. Podobne ako na začiatku pandémie teda vnímame posledný vývoj ako súčasť dlhodobého vývoja na finančných trhoch. Podobné výkyvy sme už zažili mnohokrát a zo skúsenosti vieme, že išlo vždy o krátkodobý jav.   

Vývoj na finančných trhoch v posledných mesiacoch

Po skvelom roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, dominujú dve veľké udalosti v tomto roku. Prvou je posun centrálnych bánk smerom k očakávaniam o zvyšovaní úrokových sadzieb v USA, ako aj v Európskej únii. Testuje to nervy investorov, čo sa na dlhopisovom trhu prejavilo ďalším rastom výnosov dlhopisov na viacročné maximá. V oblasti úverov sme boli svedkami ďalšieho rozširovania kreditných prirážok.

Druhou hlavnou udalosťou, ktorá zasahuje trhy, je ruská invázia na Ukrajinu. Tá má obrovský vplyv na finančné trhy. Ceny komodít prudko vzrástli a to sa začne narúšať disponibilným príjmom spotrebiteľov a ziskovými maržami spoločností. Prísne ekonomické sankcie voči Rusku poškodzujú aj európsky finančný sektor a viaceré energetické spoločnosti sa zbavujú svojich ruských záujmov, čo môže viesť k masívnym odpisom.

Spomínané udalosti viedli k prudkému nárastu averzie k riziku, keď investori pred obavou z možných dopadov vojnového konfliktu predávali akciové investície. Akciové trhy ešte do polovice marca 2022 odolávali zhoršujúcej sa geopolitickej situácii, prudko korigovali a volatilita vzrástla. Ceny akcií v tomto roku poklesli v priemere o 7 %, pri dlhopisoch približne o 4 %.

No nie všetko je pochmúrne. Do tohto búrlivého obdobia sme vstúpili so silnými základmi. Stále viac vlád odstraňuje obmedzenia mobility súvisiace s pandémiou a znovu otvára svoje ekonomiky. Je to evidentné na sile hlavných ekonomických ukazovateľov a ekonomických prekvapeniach.

Zdravé sú aj firemné a domáce financie. Spoločnosti po celom svete dobre ustáli následky pandémie a celkovo sú v priemere na tom lepšie ako pred rokom 2020. Nadmerné úspory ponúkajú spotrebiteľom odolnosť voči nepriaznivým situáciám.

Má NN v dôchodkových fondoch zastúpené ruské aktíva?

V majetku dôchodkových fondov NN nemáme zastúpené cenné papiere, ktoré sú priamo alebo nepriamo zasiahnuté uvalenými sankciami na fyzické alebo právnické osoby so vzťahom na Ruskú federáciu. Portfólio investícií v dôchodkových fondoch neobsahuje žiadnu priamu expozíciu s rizikovými krajinami – Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia.

V prípade podielových fondov a ETF, do ktorých naše fondy investujú, z posledných zverejnených údajov najmä pre podielové fondy/ETF rozvíjajúcich sa trhov (Emerging Markets) vyplýva, že expozície voči Ruskej federácii sú zanedbateľné. Vzhľadom na malý podiel takejto expozície v zmienených investíciách a prísny výber, ktorému tieto investície podliehajú, neevidujeme zvýšenie investičného rizika do takej miery, aby sme v momentálnej situácii pristúpili k ďalším krokom. 

Sporiteľom v II. a III. pilieri neodporúčame opúšťať rizikovejšie fondy

Prirodzenou súčasťou vývoja akciových aj indexových fondov sú výkyvy, ktorých svedkami sme boli už mnohokrát. Súčasné výkyvy, ktoré vyvoláva vysoká inflácia alebo vojnový konflikt na Ukrajine, považujeme preto vo svete investícií za krátkodobé a nie je dôvod na presun do dlhopisových alebo garantovaných fondov. 

Výhodou sporenia v II. či III. pilieri (aj v období slabšej výkonnosti fondu) je princíp pravidelného investovania, ktorý môže ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície – pracuje s prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, ktoré využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, sporiteľ automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície dokážu časom vyrovnať výkyvy cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Naše očakávania

Z historického hľadiska majú finančné trhy tendenciu prehnane reagovať na geopolitický stres a korekcie, a keď sa obzrieme späť zistíme, že išlo skôr o nákupnú príležitosť. V súčasnosti je síce nálada investorov pesimistická, no zo  strednodobého hľadiska považujeme akcie za jednu z mála tried aktív, ktoré by mohli ponúknuť pozitívny výnos pre tento rok.

Investičný barometer

Otestujte sa, ktorý dôchodkový fond je pre vás najvhodnejší

V NN vieme, že pripraviť sa dobre na dôchodok je dôležité. Aby sme vám výber správneho fondu uľahčili, vytvorili sme pre vás šikovného pomocníka - investičný barometer. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a na základe odpovedí vám odporučíme, ktorý fond je pre vás najvhodnejší.