Výkonnosť fondov

Výkonnosť dôchodkových fondov NN

Výkonnosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2020 za rok 2019 za rok 2018 za rok 2017 za rok 2016
Konzervatívny príspevkový d.d.f. 1,44 % 1,39 % -0,48 % 0,37 % 0,82 %
Vyvážený príspevkový d.d.f. 1,87 % 12,20 % -3,14 % 3,33 % 2,90 %
Rastový príspevkový d.d.f. 3,12 % 17,00 % -7,98 % 9,21 % 3,62 %
Indexový príspevkový d.d.f. 6,90 % 23,20 % -12,67%
„Údaje v tabuľke sú za jednotlivé roky. Kliknutím na fond sa dozviete jeho aktuálnu výkonnosť.“

Komentár k výkonnosti doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018

 

Výnosnosť rôznych aktív

Akcie majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť

Z dlhodobého hľadiska sú najvýnosnejším aktívom akcie, ktoré napriek krátkodobým, či strednodobým poklesom hodnoty zaznamenávajú kontinuálny rast, a to výrazne nad úrovňou rastu dlhopisov, či zlata.

 

 

Do akých dôchodkových fondov môžem investovať v III. pilieri?

Široká ponuka od konzervatívnych až po dynamické fondy

V ponuke máme rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžete sporiť, aby ste si zabezpečili dostatočný dôchodok. Fondy sa navzájom líšia predovšetkým zložením aktív, do ktorých investujú a od ktorých sa následne odvíja investičný horizont.

Každý z nás by si mal preto pri výbere fondu, odpovedať na dve otázky:

  • Aký je môj časový horizont (v tomto prípade čas do dôchodku)?
  • Do akej miery akceptujem riziko?

    Vo všeobecnosti platí, že mladí sporitelia s vyššou akceptáciou rizika by si mali zvoliť fondy s vyšším podielom akcií. Naopak, starší a rizikovo averznejší sporitelia by mali aspoň časť svojich úspor mať vloženú aj v konzervatívnejších investíciách t.j. v dlhopisoch, či termínovaných vkladoch.

 

Dôchodkové fondy - III. pilier

Graf TradíciaKonzervatívny

Investičný horizont:
1 až 10 rokov

Investičným cieľom je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Graf Harmónia

Vyvážený

Investičný horizont:
5 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. Skôr ako o 5 rokov.

Graf Dynamika

Rastový

Investičný horizont:
10 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Graf Index

Indexový

Investičný horizont:
15 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

Pokles v priebehu sporenia

Nie je dôvod na paniku

V III. pilieri sú príspevky investované do príspevkových doplnkových dôchodkových fondov každý mesiac približne v rovnakej sume. Znamená to, že využívate výhody pravidelného investovania, v dôsledku ktorého dokážete nakupovať dôchodkové jednotky vo fondoch v priemere za nižšiu cenu ako v prípade jednorazovej investície. Prípadný pokles hodnoty fondu tak nie je dôvodom na paniku, ale naopak, predstavuje vhodnú investičnú príležitosť na nákup dôchodkových jednotiek za výhodnejšiu cenu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k dosiahnutiu vyššieho zisku a tým aj vyššej konečnej hodnoty vášho dôchodku.

 

Pravidelné sporenie (príklad)

 

Jednorazové sporenie (príklad)

 

Pokles tesne pred odchodom do dôchodku

Ak pokles nastane, bude minimálny

Čím bližšie je vek odchodu do dôchodku, tým viac sa odporúča postupné presúvanie časti hodnoty príspevkov klienta a majetku z vyvážených, rastových a indexových fondov do menej rizikových, t.j. do konzervatívnejších fondov tak, aby mal klient väčšinu svojho majetku investovanú vo fonde s nízkym rizikom poklesu hodnoty. Prípadný vplyv poklesu akcií na hodnotu dôchodkového účtu klienta bude minimálny.

Mám zmeniť investičnú stratégiu alebo nie je dôvod?

Prípadnú zmenu investičnej stratégie je potrebné dôkladne zvážiť. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným. Princíp pravidelného investovania môže účastníkovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Tým, že účastník pravidelne a dlhodobo investuje stále do vopred nastavenej investičnej stratégie, vyvaruje sa špekulácii na rast alebo pokles cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Kde môžem sledovať priebežný vývoj?

Naši klienti môžu sledovať vývoj doplnkových dôchodkových fondov cez naše internetové stránky, kde nájdu historický vývoj a bližšie informácie v mesačných správach. 

Ako môžem zmeniť fondy?

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je cez servisný portál WebKlient, prípadne je možné navštíviť našu pobočku, kde je možné žiadosť o zmenu doplnkového dôchodkového fondu vyplniť spolu s našim poradcom, prípadne je možné príslušné zmenové tlačivo stiahnuť z webovej stránky, vyplniť a s vašim overeným podpisom zaslať na centrálu spoločnosti.

Koho môžem kontaktovať, ak chcem poradiť s investičnou stratégiou?

Klienti môžu kontaktovať svojho finančného poradcu, prípadne navštíviť priamo našu pobočku. V prípade záujmu je možné získať ďalšie informácie aj na našej webovej stránke, kde sú k dispozícii informácie o dôchodkových fondoch, prípadne je tu možnosť vyplniť „Investičný barometer“, ktorý môže klientovi pomôcť pri rozhodovaní. 

Doplnkové dôchodkové fondy a vývoj situácie na trhu

Nepriaznivá situácia súvisiaca s koronavírusom vyvoláva všeobecné znepokojenie. Odborníci na investície sú však na podobné výkyvy zvyknutí a zo skúsenosti vedia, že ide o krátkodobý jav. Z pohľadu dlhodobého sporenia na dôchodok nie je dôvod sa obávať a finančné prostriedky netreba neuvážene presúvať do konzervatívnych fondov. Práve naopak, prepady na trhoch znamenajú dobrú nákupnú príležitosť. O tom, ako fungujú finančné trhy a ako reagovať v súčasnej situácii, osvetlil Branislav Tuš, investičný manažér NN SR.

Ako ovplyvňuje pandémia súčasný vývoj na finančných trhoch?

Pandémie majú vždy negatívny efekt na chod svetovej ekonomiky, pretože narúšajú výrobné reťazce a zvyšujú neistotu v globálnom obchode. Krátko po prvej vlne sme boli svedkami jedného z najvýraznejších nárastov cien akcií za niekoľko desaťročí. Čo bolo za tým? Bezprecedentná pomoc štátov a centrálnych bánk. Výsledkom bol nárast cien akcií aj napriek tomu, že vírus sa nepodarilo odstrániť. História sa tak opäť opakovala a po poklese prišiel nárast. Rasty, poklesy aj prepady patria k normálnemu vývoju na trhoch a prichádzajú vo vlnách. Investor – čiže sporiteľ na dôchodok – by mal s nimi počítať a nepodliehať panike. História nám dáva za pravdu, že finančné trhy sa po krízových časoch znovu pozviechajú a vrátia sa k dosiahnutým hodnotám alebo ich prekonajú (pozri graf nižšie). Som presvedčený, že sa tak stane aj po celkovom ústupe koronavírusu.

Sporitelia v II. a III. pilieri by teda nemali opúšťať rizikovejšie fondy?

Určite nie, ak hovoríme o dlhodobom sporení na dôchodok. Výkyvy, aj tie, ktoré vyvoláva koronakríza, považujeme vo svete investícií za krátkodobé a nie je dôvod na presun do dlhopisových alebo garantovaných fondov. Výhodou sporenia v II. či III. pilieri (aj v období slabšej výkonnosti fondu) je princíp pravidelného investovania, ktorý môže ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície – pracuje s prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, ktoré využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, sporiteľ automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície dokážu časom vyrovnať výkyvy cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Aká je investičná stratégia NN dôchodkových spoločností v tomto období?

Našou stratégiou je mať v portfóliu zastúpené kvalitnejšie a menej rizikové aktíva, ako napr. štátne dlhopisy či zlato, s cieľom limitovať negatívne vplyvy na dôchodkové fondy. Zároveň však zachovávame podiel akcií. Tie sú globálne zamerané tak, aby NN fondy profitovali z následného vývoja po zastabilizovaní situácie. Staviame na kľúčovom fakte, že v dlhodobom horizonte sú akciové investície najlepšie zarábajúcim aktívom. Ak ide o sporiteľa s predpokladom dlhodobého sporenia, ktorý akceptujete vyššiu mieru rizika, je práve teraz vhodný čas na postupný presun prostriedkov z dlhopisových a konzervatívnych fondov do rastových a indexových.

Ako by teda mali klienti reagovať v tejto situácii?

Rozhodne netreba podliehať panike. Naopak, je čas, aby sa zamysleli, či sú v správnom fonde, a to z pohľadu času, ktorý im ostáva do dôchodku, ako aj z pohľadu ich rizikového profilu. Klientom s predpokladom dlhodobého sporenia odporúčam investovať do rizikovejších fondov.

Aké sú predpovede vývoja finančných trhov na najbližšie roky?

Predpovedať budúci vývoj je veľmi náročné, špeciálne v tejto „novej“ dobe. Na druhej strane vieme, že sme svedkami nulových úrokových sadzieb. Centrálne banky nakupujú rizikové aktíva a vlády sa snažia naštartovať prostredníctvom stimulov svoje ekonomiky. V prostredí, kde výnos na hotovosti a štátnych dlhopisoch je záporný, sú naďalej alternatívou rizikové aktíva. Za dôležité pokladám zachovať si chladnú hlavu a riadiť sa dlhodobými zákonitosťami a trendmi. V oblasti investícií je to potreba dlhodobého a pravidelného sporenia vo fondoch, ktoré vyhovujú rizikovému profilu sporiteľa a časovému horizontu sporenia. Ako som spomínal, dôchodkové sporenie je finančný produkt, ktorého účelom je dlhoročné sporenie. Ani jednoročná výkonnosť ho výrazne neovplyvňuje.

Investičný barometer

Otestujte sa, ktorý dôchodkový fond je pre vás najvhodnejší

V NN vieme, že pripraviť sa dobre na dôchodok je dôležité. Aby sme vám výber správneho fondu uľahčili, vytvorili sme pre vás šikovného pomocníka - investičný barometer. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a na základe odpovedí vám odporučíme, ktorý fond je pre vás najvhodnejší.