Výkonnosť fondov

Výkonnosť dôchodkových fondov NN

Výkonnosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2019 za rok 2018 za rok 2017 za rok 2016
Konzervatívny príspevkový d.d.f. 1,39 % -0,48 % 0,37 % 0,82 %
Vyvážený príspevkový d.d.f. 12,20 % -3,14 % 3,33 % 2,90 %
Rastový príspevkový d.d.f. 17,00 % -7,98 % 9,21 % 3,62 %
Indexový príspevkový d.d.f. 23,20 % -12,67%

„Údaje v tabuľke sú za jednotlivé roky. Kliknutím na fond sa dozviete jeho aktuálnu výkonnosť.“

Komentár k výkonnosti doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018

Aktuálna situácia na svetových finančných trhoch sa odrazila aj na výkonnosti doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.:

 • Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s.,a.s. (ďalej len „konzervatívny fond“) Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky , ktorý za minulý rok dosiahol -0,48 %, sa podpísali predovšetkým podnikové dlhopisy, u ktorých vzrástli rizikové prirážky z obáv zo spomalenia globálneho ekonomického rastu.  Negatívny dopad na výkonnosť mali aj vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, ktorých ceny klesli po vyhrotení situácie okolo talianskeho rozpočtu. Na dlhodobo nižšiu výkonnosť konzervatívneho fondu má však zásadný vplyv súčasné prostredie nízkych, respektíve záporných úrokových sadzieb v eurozóne, ktoré je dôsledkom výrazne uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky. Tá síce na konci roku 2018 skončila s nákupmi aktív, naďalej však plánuje ponechať svoju hlavnú úrokovú sadzbu v zápore minimálne do leta 2019. S očakávaným spomalením rastu v eurozóne sa však dá predpokladať, že sadzby len tak rýchlo neporastú. Rovnako tak v najbližšom roku nemožno očakávať ani výraznejšie zhodnotenie prostriedkov uložených v konzervatívnom fonde.
 • Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s.,a.s. (ďalej len „vyvážený fond“) Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -3,14 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty  akciových investícií, pričom zisk z dlhopisovej časť tento pokles vykompenzoval len čiastočne.  Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú však ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným.
 • Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s.,a.s. (ďalej len „rastový fond“). Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -7,98 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty  akciových investícií, ktoré tvoria významnú časť portfólia akciového fondu. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú však ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným.
 • Indexový príspevkový  d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s., a.s. (ďalej len „indexový fond“). Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý od založenia fondu v júli minulého roku dosiahol -12,67 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty  akciových investícií, ktoré tvoria významnú časť portfólia indexového fondu, spravidla 90 až 100%. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú však ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným.

Výhodou doplnkového dôchodkového sporenia v III. pilieri aj v období nižšej výkonnosti fondu je však princíp pravidelného investovania, ktorý môže účastníkovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Princíp pravidelného investovania pracuje s prirodzenou volatilitou kapitálových trhov, ktorú využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, účastník automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície tak dokážu v priebehu času vyrovnať výkyvy cien spôsobené prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

 

Výnosnosť rôznych aktív

Akcie majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť

Z dlhodobého hľadiska sú najvýnosnejším aktívom akcie, ktoré napriek krátkodobým, či strednodobým poklesom hodnoty zaznamenávajú kontinuálny rast, a to výrazne nad úrovňou rastu dlhopisov, či zlata.

 

 

Do akých dôchodkových fondov môžem investovať v III. pilieri?

Široká ponuka od konzervatívnych až po dynamické fondy

V ponuke máme rôzne typy dôchodkových fondov, v ktorých si môžete sporiť, aby ste si zabezpečili dostatočný dôchodok. Fondy sa navzájom líšia predovšetkým zložením aktív, do ktorých investujú a od ktorých sa následne odvíja investičný horizont.

Každý z nás by si mal preto pri výbere fondu, odpovedať na dve otázky:

 • Aký je môj časový horizont (v tomto prípade čas do dôchodku)?
 • Do akej miery akceptujem riziko?

  Vo všeobecnosti platí, že mladí sporitelia s vyššou akceptáciou rizika by si mali zvoliť fondy s vyšším podielom akcií. Naopak, starší a rizikovo averznejší sporitelia by mali aspoň časť svojich úspor mať vloženú aj v konzervatívnejších investíciách t.j. v dlhopisoch, či termínovaných vkladoch.

 

Dôchodkové fondy - III. pilier

Graf TradíciaKonzervatívny

Investičný horizont:
1 až 10 rokov

Investičným cieľom je zabezpečiť účastníkom stabilné zhodnotenie majetku v dlhodobom horizonte pri nízkej miere rizika aplikovaním konzervatívnej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov výlučne v EUR.

Graf Harmónia

Vyvážený

Investičný horizont:
5 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie zhodnotenia majetku presahujúceho mieru inflácie v dlhodobom horizonte pri strednej miere rizika aplikovaním umiernenej investičnej stratégie, ktorá spočíva najmä v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov s možnosťou investovania do akcií alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania investujúcich do akcií. Skôr ako o 5 rokov.

Graf Dynamika

Rastový

Investičný horizont:
10 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia majetku v dlhodobom horizonte aplikovaním dynamickej rastovej investičnej stratégie, ktorá spočíva v investíciách do pevne úročených dlhových nástrojov a pomerne značnom podiele akciových investícií v majetku fondu. Fond podstupuje pri investovaní zvýšenú mieru rizika, ktorá sa prejavuje zvýšenou kolísavosťou ceny dôchodkovej jednotky.

Graf Index

Indexový

Investičný horizont:
15 a viac rokov

Investičným cieľom je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov. Akciové investície môžu tvoriť až 100 % hodnoty majetku fondu.

Pokles v priebehu sporenia

Nie je dôvod na paniku

V III. pilieri sú príspevky investované do príspevkových doplnkových dôchodkových fondov každý mesiac približne v rovnakej sume. Znamená to, že využívate výhody pravidelného investovania, v dôsledku ktorého dokážete nakupovať dôchodkové jednotky vo fondoch v priemere za nižšiu cenu ako v prípade jednorazovej investície. Prípadný pokles hodnoty fondu tak nie je dôvodom na paniku, ale naopak, predstavuje vhodnú investičnú príležitosť na nákup dôchodkových jednotiek za výhodnejšiu cenu, čo z dlhodobého hľadiska vedie k dosiahnutiu vyššieho zisku a tým aj vyššej konečnej hodnoty vášho dôchodku.

 

Pravidelné sporenie (príklad)

 

Jednorazové sporenie (príklad)

 

Pokles tesne pred odchodom do dôchodku

Ak pokles nastane, bude minimálny

Čím bližšie je vek odchodu do dôchodku, tým viac sa odporúča postupné presúvanie časti hodnoty klientovych príspevkov a majetku z vyvážených, rastových a indexových fondov do menej rizikových, t.j. do konzervatívnejších fondov tak, aby mal klient vačšinu svojho majetku investovanú vo fonde s nízkym rizikom poklesu hodnoty. Prípadny vplyv poklesu akcií na hodnotu dôchodkového účtu klienta bude minimálny.

Doplnkové dôchodkové fondy a vývoj situácie na trhu

Pýtate sa, prečo sú vaše výnosy vo fondoch občas mínusové a doplnkové dôchodkové fondy NN majú niekedy záporné zhodnotenie, kým konkurencia sa teší kladným číslam? Neplašte sa, nejde o nič nezvyčajné. Práve naopak, je to bežný jav, ktorý sa pri dlhodobom sporení zvykne opakovať a nie vždy prinesie vo finále zlý výsledok. Na vaše prípadné otázky ohľadom vývoja situácie na finančných trhoch odpovedáme  nižšie...

Často kladené otázky

Prečo dochádza v súčasnosti k zápornému zhodnoteniu fondov?

Bohužiaľ, situácia na finančných trhoch v roku 2018 bola pre vývoj dôchodkových jednotiek nepriaznivá. Záporný reálny výnos, teda výnos po zohľadnení inflácie, zaznamenali všetky hlavné triedy aktív, do ktorých fondy investujú - akcie, štátne i podnikové dlhopisy aj komodity. Hlavnou príčinou nepriaznivej výkonnosti fondov je kombinácia viacerých faktorov s negatívnym dopadom naprieč spomínanými triedami aktív. Medzi najvýznamnejšie faktory patrí:

 • spomalenie ekonomického rastu,
 • rast úrokových sadzieb v USA,
 • znižovanie nákupov aktív zo strany Európskej centrálnej banky (ECB),
 • obchodná vojna USA so zvyškom sveta či politické dianie v Európe.

Aké sú prognózy?

Situácia, kedy by sa na finančných trhoch nedarilo širokému spektru finančných aktív súčasne v jednom roku je veľmi vzácna. Rok 2019 by tak mohol byť pre finančné trhy o niečo priaznivejší, čo však bude do veľkej miery závisieť od vývoja v globálnej ekonomike a geopolitickej situácie vo svete. Súčasný vývoj nám nedáva mnoho dôvodov pre prílišný optimizmus. Očakávame, že globálna ekonomika sa spomalí, najmä kvôli nižšiemu ekonomickému rastu v USA. Efekt fiškálnych opatrení postupne slabne a začínajú sa prejavovať dôsledky nedávneho utiahnutia menovej politiky. Pokiaľ sa však negatívna nálada investorov nepretaví do výraznejšieho spomalenia rastu, prípadne až do recesie, výkonnosť fondov by sa mohla v roku 2019 stabilizovať.

Mám zmeniť investičnú stratégiu alebo nie je dôvod?

Prípadnú zmenu investičnej stratégie je potrebné dôkladne zvážiť. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným. Princíp pravidelného investovania môže účastníkovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Tým, že účastník pravidelne a dlhodobo investuje stále do vopred nastavenej investičnej stratégie, vyvaruje sa špekulácii na rast alebo pokles cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Kde môžem sledovať priebežný vývoj?

Naši klienti môžu sledovať vývoj doplnkových dôchodkových fondov cez naše internetové stránky, kde nájdu historický vývoj a bližšie informácie v mesačných správach. V prípade, ak sú klienti zaregistrovaní na servisnom portáli Moja NN (www.mojann.sk), môžu sledovať vývoj hodnoty fondov prostredníctvom servisného portálu.

Ako môžem zmeniť fondy?

O zmenu fondu môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je cez servisný portál Moja NN, prípadne je možné navštíviť našu pobočku, kde je možné žiadosť o zmenu doplnkového dôchodkového fondu vyplniť spolu s našim poradcom, prípadne je možné príslušné zmenové tlačivo stiahnuť z webovej stránky, vyplniť a s vašim overeným podpisom zaslať na centrálu spoločnosti.

Koho môžem kontaktovať, ak chcem poradiť s investičnou stratégiou?

Klienti môžu kontaktovať svojho finančného poradcu, prípadne navštíviť priamo našu pobočku. V prípade záujmu je možné získať ďalšie informácie aj na našej webovej stránke, kde sú k dispozícii informácie o dôchodkových fondoch, prípadne je tu možnosť vyplniť „Investičný barometer“, ktorý môže klientovi pomôcť pri rozhodovaní.

Investičný barometer

Otestujte sa, ktorý dôchodkový fond je pre vás najvhodnejší

V NN vieme, že pripraviť sa dobre na dôchodok je dôležité. Aby sme vám výber správneho fondu uľahčili, vytvorili sme pre vás šikovného pomocníka - investičný barometer. Stačí odpovedať na niekoľko jednoduchých otázok a na základe odpovedí vám odporučíme, ktorý fond je pre vás najvhodnejší.