Výkonnosť dôchodkových fondov NN

Výkonnosť majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za rok 2019 za rok 2018 za rok 2017 za rok 2016
Konzervatívny príspevkový d.d.f. 1,39 % -0,48 % 0,37 % 0,82 %
Vyvážený príspevkový d.d.f. 12,20 % -3,14 % 3,33 % 2,90 %
Rastový príspevkový d.d.f. 17,00 % -7,98 % 9,21 % 3,62 %
Indexový príspevkový d.d.f. 23,20 % -12,67%

„Údaje v tabuľke sú za jednotlivé roky. Kliknutím na fond sa dozviete jeho aktuálnu výkonnosť.“

Komentár k výkonnosti doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018

Aktuálna situácia na svetových finančných trhoch sa odrazila aj na výkonnosti doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.:

  • Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s.,a.s. (ďalej len „konzervatívny fond“) Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky , ktorý za minulý rok dosiahol -0,48 %, sa podpísali predovšetkým podnikové dlhopisy, u ktorých vzrástli rizikové prirážky z obáv zo spomalenia globálneho ekonomického rastu.  Negatívny dopad na výkonnosť mali aj vládne dlhopisy mimo jadra eurozóny, ktorých ceny klesli po vyhrotení situácie okolo talianskeho rozpočtu. Na dlhodobo nižšiu výkonnosť konzervatívneho fondu má však zásadný vplyv súčasné prostredie nízkych, respektíve záporných úrokových sadzieb v eurozóne, ktoré je dôsledkom výrazne uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky. Tá síce na konci roku 2018 skončila s nákupmi aktív, naďalej však plánuje ponechať svoju hlavnú úrokovú sadzbu v zápore minimálne do leta 2019. S očakávaným spomalením rastu v eurozóne sa však dá predpokladať, že sadzby len tak rýchlo neporastú. Rovnako tak v najbližšom roku nemožno očakávať ani výraznejšie zhodnotenie prostriedkov uložených v konzervatívnom fonde.
  • Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s.,a.s. (ďalej len „vyvážený fond“) Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -3,14 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty  akciových investícií, pričom zisk z dlhopisovej časť tento pokles vykompenzoval len čiastočne.  Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú však ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným.
  • Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s.,a.s. (ďalej len „rastový fond“). Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý za minulý rok dosiahol -7,98 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty  akciových investícií, ktoré tvoria významnú časť portfólia akciového fondu. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú však ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným.
  • Indexový príspevkový  d.d.f. NN Tatry Sympatia , d.d.s., a.s. (ďalej len „indexový fond“). Pod pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorý od založenia fondu v júli minulého roku dosiahol -12,67 %, sa podpísali predovšetkým obavy zo spomalenia globálneho rastu, vyšších sadzieb v USA a dopadu obchodnej vojny USA so zvyškom sveta. Tieto faktory zapríčinili pokles hodnoty  akciových investícií, ktoré tvoria významnú časť portfólia indexového fondu, spravidla 90 až 100%. Krátkodobé výkyvy na finančných trhoch sú však ich prirodzenou súčasťou a je dôležité si uvedomiť, že sporenie na dôchodok je sporením dlhodobým a pravidelným.

Výhodou doplnkového dôchodkového sporenia v III. pilieri aj v období nižšej výkonnosti fondu je však princíp pravidelného investovania, ktorý môže účastníkovi ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície. Princíp pravidelného investovania pracuje s prirodzenou volatilitou kapitálových trhov, ktorú využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, účastník automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície tak dokážu v priebehu času vyrovnať výkyvy cien spôsobené prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

 

Výnosnosť rôznych aktív

Akcie majú dlhodobo najvyššiu výkonnosť

Z dlhodobého hľadiska sú najvýnosnejším aktívom akcie, ktoré napriek krátkodobým, či strednodobým poklesom hodnoty zaznamenávajú kontinuálny rast, a to výrazne nad úrovňou rastu dlhopisov, či zlata.