Distribúcia ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia

Dovoľujeme si Vás informovať, že ročné výpisy z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) za rok 2020 bude NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., (ďalej ako NN TS) postupne distribuovať od 12. februára 2021, a to elektronicky na poslednú známu emailovú adresu, sprístupnením v online portáli Moja NN alebo poštou na korešpondenčnú adresu. 

Informácie o zasielaní potvrdení o výške zaplatených príspevkov 

Potvrdenia o výške zaplatených príspevkov za rok 2020* za účelom zníženia základu dane o zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie budú postupne:

distribuované do emailových schránok od 2. februára 2021,

sprístupňované na portáli Moja NN v časti „Správy a dokumenty/Výpisy“ od 2. februára 2021,

zasielané poštou na kontaktnú adresu od 8. februára 2021

*Aké doklady je potrebné predkladať na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane?

Ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie odvádzal a uhrádzal na účet v NN TS v mene zamestnanca – účastníka doplnkového dôchodkového sporenia jeho zamestnávateľ, pričom zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vyhlásil, že spĺňa podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 až 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, nie je potrebné, aby zamestnanec pri podávaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preukazoval výšku zaplatených príspevkov potvrdením o výške zaplatených príspevkov za rok 2020.

Pre ostatné prípady si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane u zamestnávateľa predložením dokladu - napr. ročným výpisom z osobného dôchodkového účtu účastníka alebo potvrdením o výške zaplatených príspevkov za rok 2020 vystaveným NN TS.

Príspevky účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení spolu najviac do výšky 180 eur za rok.

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

1. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil účastník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, a zároveň

2. účastník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode, čiže zmluvu riadiacu sa dávkovým plánom, či už v sporiacej alebo vo výplatnej fáze.

Viac informácií o zasielaní ročných výpisov z III. piliera nájdete tu.