Informácie o zasielaní ročného výpisu


Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali o zasielaní ročného výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka, resp. výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky (ďalej len „výpis“). Doplnková dôchodková spoločnosť je na základe znenia zákona o DDS povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to

 • v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a  
 • sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k  osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky (NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. bude výpisy sprístupňovať na servisnom portáli Moja NN na www.mojann.sk).

Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom o DDS.

V súlade s uvedeným má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť zaslať účastníkovi, resp. poberateľovi výpis v listinnej podobe výlučne na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky prijatú po 31. 12. 2018.

Štruktúra výpisu je upravená striktne "Opatrením" Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako je možné doplniť/aktualizovať e-mailovú adresu na vašej účastníckej zmluve?

 • e-mailom zaslaným na klient@nn.sk z pôvodnej e-mailovej adresy registrovanej na Vašej účastníckej zmluve, v ktorom uvediete Vaše meno a priezvisko, rodné číslo alebo číslo zmluvy a novú e-mailovú adresu, alebo
 • prostredníctvom servisného portálu Moja NN na www.mojann.sk. (v prípade, že ste sa doteraz nezaregistrovali, je potrebné najskôr prejsť registráciou a následne sa prihlásiť pomocou hesla zaslaného na Vašu korešpondenčnú adresu), alebo
 • telefonicky na Klientskej linke NN na telefónnom čísle 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 h., alebo

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

 

Informácie o zasielaní Potvrdenia na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO

Potvrdenia pre daňové účely za rok 2019 budú klientom NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. zasielané od 5. 2. 2020 na poslednú známu kontaktnú adresu. Nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane v úhrne najviac 180 € za rok, má účastník spĺňajúci nasledovné podmienky:

 • príspevky na DDS zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a
 • nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o DDS, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky:

 • ak je účastníkovi po uplatnení nezdaniteľnej časti základu na DDS vyplatený predčasný výber, je povinný zvýšiť si základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v predchádzajúcich obdobiach znížil základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená;
 • klient, ktorý dodatkom k zmluve zrušil dávkový plán a tento dodatok bol doručený do spoločnosti až v decembri 2019, nemá nárok na daňovú úľavu, nakoľko dodatok je účinný až od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol doručený do spoločnosti, t. j. od 1. 1. 2020;
 • klient, ktorý podpísal dodatok v priebehu roka, má nárok na daňovú úľavu za celý rok, teda 180 €;
 • klient, ktorý má viac zmlúv uzatvorených po 31. 12. 2013 má nárok na daňovú úľavu, maximálne do výšky 180 € spolu pre všetky zmluvy;
 • klient, ktorý je poberateľom dávky doplnkového starobného dôchodku zo zmluvy, ktorá sa riadi podmienkami zákona a nemá inú aktívnu zmluvu, ktorá sa riadi dávkovým plánom, si môže uplatniť daňovú úľavu do 180 €;
 • klient, ktorý má aj inú aktívnu zmluvu, ktorá sa riadi dávkovým plánom, nemá nárok na daňovú úľavu.