Zmeny v III. pilieri

Zmeny III. piliera od januára 2019

Prehľad hlavných zmien:

  • Doplnkový starobný dôchodok (§ 16 zákona o DDS)

Mení sa jedna z podmienok určujúcich nárok účastníka na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, ktorou bolo dovŕšenie veku 62 rokov. Účastník má nárok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, ak mu vznikol nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku (zostáva nezmenené) alebo ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (nové znenie podmienky). Veková hranica (= dôchodkový vek) je každoročne stanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré vydáva ministerstvo vždy do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Všeobecné informácie o určovaní dôchodkového veku nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/dochodkovy-vek-/1286s#dochodkovy-vek  , kde si zároveň viete jednoducho preveriť dôchodkový vek konkrétnych klientov prostredníctvom Kalkulačky na informatívny výpočet dôchodkového veku: https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/

  • Jednorazové vyrovnanie (§ 18 zákona o DDS)

Podľa nového znenia zákona o DDS bude mať nárok na jednorazové vyrovnanie osoba v prípade invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy. Nárok teda bude mať aj osoba, ktorej (ešte) nebol priznaný invalidný dôchodok (čo bolo podľa súčasného zákona podmienkou na vznik nároku), ale miera jej poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%. Prílohou Žiadosti o priznanie jednorazového vyrovnania môže byť teda v tomto prípade aj potvrdenie preukazujúce invaliditu účastníka z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

  • Cezhraničný prevod (do/zo zahraničia, § 64b a § 64c zákona o DDS)

Zavádza sa možnosť a podmienky individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému doplnkového dôchodkového sporenia do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v zahraničí a naopak. Cezhraničný prevod je možný len medzi zamestnaneckými dôchodkovými spoločnosťami registrovanými v databáze Európskeho orgánu dohľadu .  Predpokladom vykonania individuálneho prevodu zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v zahraničí do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v Slovenskej republike je teda súhlas s takýmto prevodom zo strany zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá môže vyžadovať splnenie podmienok v súlade s právom jej domovského členského štátu. Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy znáša v oboch prípadoch cezhraničného prevodu účastník.

  • Konsolidácia (zlučovanie) účastníckych zmlúv (§ 64a zákona o DDS)

Novela zákona umožňuje na základe žiadosti účastníka zlúčiť jeho účastnícke zmluvy vedené v jednej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Zlučovať je možné len účastnícke zmluvy, na základe ktorých sa ešte nevypláca dávka a zmluva je aktívna, t.j. len účastnícke zmluvy v sporiacej fáze a bez prebiehajúcej výplaty. Zlúčenie je možné vykonať len tak, že bude zlúčená  skôr uzatvorená zmluva (zanikajúca zmluva) do zmluvy, ktorá bola uzatvorená ako posledná (nástupnícka zmluva).

  • Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka/dôchodkových dávok poberateľa dávky (§ 66a zákona o DDS)

Od tohto roka sa mení štruktúra a spôsob zasielania ročného výpisu, t. j. výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka, resp. výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok poberateľa dávky (ďalej len „výpis“). Štruktúra je upravená striktne opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to
a) v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a  
b) sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k  osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky (NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. bude výpisy sprístupňovať na servisnom portáli Moja NN na www.mojann.sk).
Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom o DDS.

  • Informácia o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (§ 66b zákona o DDS)

Novela zákona zavádza nový dokument (informačnú povinnosť), ktorým je Informácia o dávkach z DDS. Tento dokument sa zasiela účastníkovi v kalendárnom roku:
a)    ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom účastník dovŕši vek uvedený v dávkovom pláne, ktorý je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku,
b)    v ktorom účastník dovŕši vek o tri roky nižší ako vek podľa osobitného predpisu, ak súčasťou zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorenej s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou nie je dávkový plán.

Obsahom informácie je: kedy a ako môže účastník požiadať o dávku, koľko má nasporené, aké dávky môže poberať pri jeho dávkovom pláne/pri zmluve s podmienkami zákona, všeobecný popis dávky a podmienky splnenia nároku (napr. pri dávkovom pláne koľko musím sporiť a koľko som sporil), a pod. Štruktúra je upravená striktne opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  • Ďalšie zmeny sú k dispozícií priamo v zákone.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014